Amma

              Welcome                                                                                     Mata  AmritanadamayiMath-

     Hydeabad                                      

   మాతా అమృతానందమయి మఠం -                   హైదరాబాద్

amritapuri.org

AMMA అమ్మ

 SRI MATA AMRITANANDAMAYI DEVI

 AMMA

మాతా అమృతానందమయి దేవి-అమ్మ

    సమస్త దుఃఖ నాశనం             సకల బాధా నివారణం

శాంతి, సౌఖ్యప్రధాయకం          అమ్మ చరణదర్శనం

  Born in a remote coastal village, Amma The Mother of All has offered her every thought, word and deed for the benefit of others. Giving is the essence.And it is to this pinnacle of human existence that Amma is trying to awaken the world through her life, teachings and darshan [divine embrace.} Humanitarian, Mother, Friend, Guru, God...people see her differently. Amma has offered herself to the world. Questions about the nature of the soul, the universe and God; about dharma, love and family life; about meditation and other spiritual practices.... Amma has been clearing the doubts of sincere seekers on such subtle subjects since her youth. She never had a guru nor studied the Vedas, yet she speaks on the truths expressed within the scriptures with wisdom, clarity and true insight. Amma, we find both a Master and a Mother. Considering all to be Her children, She rejects none and is always accessible.

అమ్మ జీవిత చరిత్ర

       అమ్మ జీవిత చరిత్ర

          అమ్మ కేరళలోని ఒక మారుమూల పల్లెలో జన్మి౦చారు. సదా మార్పు చె౦ధుతున్ననామరూపాల ప్రప౦చ౦ వెనుక ఒక ఉన్నతమైన యదార్ధము ఉన్నదని అమ్మ పసిప్రాయము ను౦డి గ్రహి౦చగలిగారు. అమ్మ చిన్నతన౦ ను౦డి అ౦దరిపట్ల ప్రేమ మరియు కారుణ్యాలను వర్షిస్తూ౦డేవారు.

        అమ్మ అ౦టారు " ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి జీవిపట్ల అమ్మ ను౦చి ఒక నిర౦తరమైన ప్రేమామృతదార ప్రవహిస్తు౦ది. ఇది అమ్మ యెక్క సహజ స్వభావ౦" అని.

         చిన్నతన౦ ను౦డి అమ్మ ఇతరుల బాధలను చూడలేక పోయేవారు. సమయ౦ ఉన్నపుడు దరిద్రులను దీనులను తన ఇ౦టికి తీసుకోని వచ్చి వారికి వేడి నీళ్ళతో స్నాన౦ చేయి౦చి భోజన౦ పెట్టేవారు. పస్తులు౦టున్న అటువ౦టి కుటు౦బాలకు సహయ౦ చేయడానికి అనేకమార్లు ఇ౦ట్లో వస్తువులను దొ౦గలి౦చివారికి ఇస్తూ ఉ౦డేవారు.

       అమ్మ అ౦టారు " ప్రేమ మాత్రమే ఈ ప్రప౦చ౦ యొక్క గాయలకు సరైనఔషద౦. ప్రేమ మాత్రేమే ఈ విశ్వ౦లో అ౦దరిని ఒకటిగా చేస్తు౦డి" అని.

 

 

Amma's padapuja on 60th Birthday

Amma Bharat Yatra

Amma in Hyderabad

http://www.amritapuri.org/16209/13hybd.aum

 

Amma Bharat Yatra-2013

http://www.amritapuri.org/16025/b13yatra.aum 


Visakhapatnam, Andhra Pradesh - Public Program
Jan 23 (Wed) evening

AS Raja college grounds, MVP Colony, Visakhapatnam,
Contact: phone 0891-2503545, +91-9000859575

Hyderabad Brahmasthanam Festival
Jan 26 & 27 (Sat, Sun)
844/1 East Marredpally, Mahendra Hills,Secunderabad-26, Andra Pradesh,
Phone: 040- 27732420, 27733174, +919866269109 {map}

 

 

Amma at Visakhapatnam

Spread the message of love, says Mata Amritanandamayi Devi

 

http://www.thehindu.com/news/cities/Visakhapatnam/spread-the-message-of-love-sAndhra Pradesh Visakhapatnam

 

Mata Amritanandamayi Devi addressing the devotees during her satsang at AS Raja College Grounds in Visakhapatnam on Wednesday. Photo: A. Manikanta Kumar

___________________________________________________________________________

Every colour has its own significance, but the real beauty lies when it unifies like a rainbow. Love is the centre of every relationship. The real beauty has its own sheen when love and unity combines, said Mata Amritanandamayi Devi at A.S. Raja College Grounds here on Wednesday.

The venue was filled to the brim with more than 20,000 devotees to get a glimpse of Mata Amritanandamayi Devi. As part of the all-India tour organised by Mata Amritanandamayi Math every year to spread the message of love and compassion among the followers, Amma (as dearly called by her devotees) has reached the City of Destiny.

Referring to the recent atrocities against women, Amma at the ‘Satsang' said: "Lust, greed and ego are clouding people like cancer and ultimately leading them to commit unthinkable sins. The horrid incidents that happened in the recent past are the clear indication of degradation of value system in our society."

She said that lust, alcohol, and drug abuse apart from greed for money are the three forms of insanity that lurk among people these days. Lack of love and compassion are the reason behind barbarous acts happened. Today's need of the hour is love. Unity and equality bring beauty and harmony to one's life. "Let us not expect something which we cannot offer. In a way, we are distancing ourselves from love. The real happiness lies in sharing unconditional love and compassion. Everything will fall in place if we join together to nurture our spirit with these two divine qualities," she urged.

Amma embraced and blessed each and every devotee with her warm hug.

 

Amma Bharata Yatra 2014

Amma Bharat Yatra 2014

Amma to visit Cities in Karnataka and Kerala from 14 Feb. Tentative dates are below.

(Bharata Yatra 2014 first leg)

Mangalore, Karnataka 15-16 Feb
Kozhikode, Kerala 18-19 Feb
Palakkad, Kerala 21-22 Feb
Tiruvananthapuram, Kerala 24-25 Feb

 

http://www.amritapuri.org/17139/byatra2014.aum

Amma 59th Birth day photos

Letter from AMMA

letter frrom AMMA. Click on the letter.


 

Letter from Amma Pg1  letterfromAMMApg2


Amma's 60th Birth Day Celebrations

Amma's 60th Birth Day Celebrations(25th to 27 th September) @ Amritapuri, Kerala

On this occasion on September  1st, 2013 (Sunday) Hyderabad Ashram performing 

1) Blood Donation Camp

2) Medical Camp

3) Anna Daanam

All are requested to Participate  and make it success.

Amrita Vidyalayam schools top National awards

 


http://www.amritapuri.org/15984/12avm.aum

In a Government initiated sanitation rating of CBSE Schools all over the country, Amrita Vidyalayams have topped bagging 16 out of 100 awards. There are more than 10,200 CBSE Schools in India of which nearly 1,500 are in Kerala. In the state of Kerala, Amrita won 10 out of 19 total awards conferred in the State.

Dr. M.M. Pallam Raju, HRD Minister, gave away the Awards for 2012 to School Principals in a function held at Delhi today.

The Amrita Vidyalayams that received the National School Sanitation Awards are: Thalassery, Palakkad, Mananthavady, Pulpally, Pathanamthitta, Pandalam, Thiruvalla, Ernakulam, Ottapalam, Koilandy, Secunderabad, Kolkata, New Delhi, Navi Mumbai, Durgapur, and Ahmedabad.

The National School Sanitation Ratings is promoted by the Ministry of Human Resource Development (HRD), Government of India. These annual awards were given for those Schools who have been taken noteworthy steps towards the betterment of sanitation scenario through (i) awareness generation leading to behavioural change through students and community mobilization, (ii) technical innovation and interventions, (iii) creation & conservation of green spaces, etc.

 

THOUGHT FOR THE DAY-AMMAs TEACHINGS

Guru Poornima celebrations

Guru Poornima celebrations on 03-07-2012 (Tuesday)

Place: Amma's Ashram, Mahendra hills, Secunderabad

 

5:30 am to 7:00 am          Maha Ganapathi Homam

7:15 am to 8:00 am          Break Fast

8:00 am to 9:00 am          Guru Paduka Pooja

9:00 am to 10:30 am        Samskriti pooja

10:30 am  to  1:00 pm      Maha Sarvaiswarya Yagnam

1:00 pm                        Maha Arathi followed by Maha     

                                    Prasadam(Lunch)

 

-All are Invited.

Amma visits tsunami relief camps in Japan

Amma visits tsunami relief camps in Japan

Accept the situation, develop faith, move forward

Amma addressed the refugee residents( earthquake struck Japan victims), with the following words of inspiration,

"You have just been through painful experiences, and you have yet to come out of that shock. The situation is such that no words can give you peace. Amma is here just to part take in the grief that you are going through. There are certain situations in life where you cannot do anything but accept. This is one of those situations. If you ask a musician where the music is coming from, he would say ‘its from my fingers, or from my throat, or from my heart'. If you operate the finger, the throat or the heart you will not find music. Actually music is coming from beyond. We have to understand the limitations of our actions, and the place of God's Grace in our life. Keeping faith in that power, my children, pray for the Grace. Like any other decision, happiness is also a decision. Have a resolve, let any thing happen, I will be happy, I will be courageous. Without losing the self-confidence or faith in God, move forward".

for full report

http://www.amritapuri.org/13143/accept.aumReal Inspiration

 

 

 

 

House Visits-Bhajans,prayers at houses of villagers

Amma 59th Birthday photos

Vidyamritam & House visits

Visit of German media team to Vidyamritam Villages

Vande Vivekanandam" A Seminar on Swami Vivekananda's Vision on Education


                      "Vande Vivekanandam"

A Seminar on Swami Vivekananda's Vision on Education'"

 

invitation.doc

Swamiji Amrita Swaroopananda Puri Visit to Visakhapatnam on 26th January-2012.

Swamiji Amrita Swaroopananda Puri Visit to Visakhapatnam  on 26th January-2012.

 

Bhajan Sandhya and Satsang by swami Amrita Swaroopananda puri.

Venue: Kalabharathi, pithapuram, Visakhapatnam

Date: 26.1.2012 at 6:30pm.

 

All are invited.

 
RECENT BLOG POSTS

More Entries »

Swamiji Amrita Swaroopananda Puri Visit to Hyd

Swamiji Amrita Swaroopananda Puri Visit to Hyd on 28th & 29th December-2010

Satsang & Bhajan Sandhya was organized at Bharatiya Vidyabhavan, Basheerbagh, Hyderabad on 28th Dec 2010. Around 1000 people attended the program. Mr.Chandravadhan, IAS (Secretary to Government), Mr.R.R Girishkumar, Former DGP, Mr Shyam Mohan, Chairman Intellectual Cell, AP Congress Committee were the special guests who had attended the program. Swamiji had given a discourse on the topic “Relevance of Spirituality in modern World". People from all walks of life attended the programme. Students from Business Schools, Government Officials, Devotees, Politicians, students from Medical colleges, Dignitaries from Corporate companies were the few among the audience. Swamiji’s enchanting bhajans elevated the crowd into higher realms of devotion.

  

 

 

 

 

 

 

 

On 29th Dec, the programme was organised at the Ashram premises at Mahendra Hills, Secunderabad. On this day, it was an interactive spiritual question answer session with the devotees. Swamiji explained in detail various aspects of life and also answered the different spiritual questions put forward by the devotees. Swamiji had a Bhajan session also after the Q&A session. Around 300 people attended the interactive session.

 

While answering a question of a devotee about forgiveness, Swamiji explained that, in fact forgiveness is not a solution but is a tool for maintaining equipoise of the mind & maintaining harmony in the World. To another question asked by a devotee about spiritual life, Swamiji explained that the spiritual practices should be continuous in ones life & should not take any break. Swamiji said just like we breath, take food, sleep in the same way the spiritual practices are also unavoidable part of daily life.


 

Amala Bharatam Campaign (ABC)

 

Amala Bharatam Campaign (ABC)

http://www.amritapuri.org/activity/social/abc


It is a campaign aimed at cleaning India's public places and national highways. Through this cleanliness drive, MAM hopes to raise social awareness of humanity's debt to our beautiful earth and nature. Amma launched this project on her 57th Birthday celebrations on 27th Sep 2010. Amma said that the MAM is ready to take up the responsibility of constructing toilets and installing trash cans in government schools and along roads all over India if it has the support and co-operation of state governments and other organizations.

Amma asks that all of us take a vow to clean our surroundings. Amma believes that if the people, government and other organizations work together, this sacred endeavour will certainly bear fruit.

The project is first planned in Kerala and then move on to other states of India. visit http://e.amritapuri.org/abc for photos and updates from different locations of cleaning.

For full details please browse the following link

http://www.amritapuri.org/activity/social/abc

Amala Bharatam Cleanup Drive at Kochi

 

 

Amma receives doctorate of Humane letters from SUNY

Amma Hyd visit-2010

Amma Hyd Visit Photos

Satguru Sri Mata Amritanadamayi Devi(AMMA),Visits Hyderabad on 27 and 28th, February,2011- For Details Contact Amma's Hyderabad Ashram at 040-27732420,9866269109. There are Bhajans,Satsang and Dhyan at the ashram on all Sundays at 5: 30 PM - On Every Second Saturday the Ashram conducts Rahu Pooja at 8:45 am and Shani Pooja at 5:30 pm-There is a special Devi Pooja, every month on Krithika(Amma's Birth Star)at 6:30 pm- Pooja Bookings and Information for the same is avialable at Amma's Ashram, Mahendra Hills, Secunderabad - Subscribe to Matruvani-Contact Ph.No: 040-27732420, 9866269109-Email:mamhyderabad@gmail.com

RSS

UPCOMING EVENTS

(This area will display upcoming events as they approach on the calendar)

Green Year

Swami Amritaswaroopananda Puri, Amma's Chief Disciple

                     Visit to Hyderabad

Date:28/12/2010

Time: 06:30pm

Program: Discourse & Bhajans Sandyha

Topic: Relevance of Spirituality in Modern World

Venue:

Bharatiya VidyaBhavan,

Basheerbagh, Hyderabad

All are invited to grace the occasion 

MOST ACTIVE MEMBERS

 • -
 • BR.RAGHU
 • kiran
 • Krishna
 • Aarthi
 • Mamatha

THIS GROUP CONSISTS OF

Amma's Dream

"Everyone in the world should be able to sleep without fear, at least for one night.

Everyone should be able to eat to his fill, at least for one day.

There should be at least one day when hospitals see no one admitted due to violence.

By doing selfless service for at least one day, everyone should help the poor and needy.

It is Amma's prayer that at least this small dream be realised."

                                                                    -Mata Amritanandamayi Devi

AMMA PHOTOs

Guru Poornima-Hyderabad Ashram

Hyderabad Ashram Activites

A program on AMMA - Now Every Saturday Morning at 5:30 AM to 6:00 AM  in MAA TV.  Don't miss-

 

Meditation  camp on 20th & 21st June at Hyderabad, Ashram- Register in advance

 

24.5.2009 at 6:30 pm  Krithika (Amma's Birth star) - Devi pooja

 

Second Saturday  09.5.2009 at 8:45am Rahu pooja& 5:30pm Sani Pooja

 

  Vishu- Keala New Year on 14th APR 2009-Vishukkani at Ashram- Archana & Vishu Feast at 6;30 pm.

Second Saturday 14.3.2009 at 8:45am Rahu pooja&                                                                                                           5:30pm Sani Pooja                                              

 

11-03-2009 Holi - Laksharchana  at 6:30 pm to 8:30 pm  

Second Saturday 14.2.2009 at 8:45am Rahu pooja&                                                                                                            5:30pm Sani Pooja

   03.02.2009 6:30 pm to 8:30pm Krithika pooja

Makara Sankranthi(Pongal)- Maha Mrithunjaya Homam at 8:30 am on 14.1.2009

Second Saturday 10.1.2009 at 8:45am Rahu pooja & 5:30pm Sani Pooja

07.1.2009 6:30 pm to 8:30pm Krithika pooja

28.10.2008    Deepavali-Dhanalakshmi Archana at 8.00 am  &  Deepalankaram at 6.00 pm

1st- 9th Oct-Navratri Vratham -Dawn to dusk chanting of Lalitasahsranamavali Every Day Morning at 5:45 am Ganapathi Homam

1st, 2nd, 3rd of October-Durga Pooja at 6:30pm .

 4th , 5th, 6th of October-Lakshmi Pooja at 6:30pm .

  7th, 8th, 9th of October-Saraswathi Pooja at 8:00 am .

7.10.08- at 6:30 pm- Maha Devi Durga Pooja  

8.10.08 at 6:30 pm - Maha Lakshmi Pooja

9.10.08- at 8:00 am- Vijaya Dasami- Maha Saraswathi Pooja

27th Sep-6pm-Ammas Birthday Celebration(as per Date of Birth) at Hyderabad Ashram-Archana,Bhajans

27.9.2008 Amma's Birthday Celebrations at Amritapuri Ashram, Kerala

19.9.2008- Amma's Birthday- At 5:45 am Special Maha Ganapathi Homam for Amma' health- All devotees ae requested to attend and pray.

19.9.2008-At 6:30 pm Krithika- Amma's Birthday Celebrations at Mahendra Hills, Secunderabad

Sunday 14.9.2008 at 5:30 pm onwards Bhajans & Power Point Presentation on  Sanatana Dharma- Topic- Lord Buddha

Second Saturday 13.9.2008 at 8:45am Rahu pooja & 5:30pm Sani Pooja

ONAM CELEBRATION AT 6:30 PM ON 12.9.2008. ALL ARE INVITED.


   FEATURED DISCUSSION

   Mata Amritanandamayi Math, 844/1,Mahendra Hills, East Maredpally Secunderabad- 500026 Ph.No. 040- 27732420, 27733174, 9866269109 email: ammahyderabad@gmail.com

    

   Join this Group Now!

   Forgot Password?